Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą korzystać z oferty w ponad 15 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Wydawana jest ona w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. W przypadku gdy posiada się już jedną formę karty a składa się wniosek o dodatkową formę należy wtedy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli złożono wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., zostanie się zwolnionym z tej opłaty jeśli złożony zostanie wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

 - rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 -umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
- funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

- użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”

-  pozwala ona także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych
o aktualnych zniżkach i nowych partnerach.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny w formie interaktywnej mapki lub w wykazie excel. 

Spersonalizowana Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany jest w przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub gdy karta została utracona w inny sposób i kosztuje 9,56 zł.

Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym podadresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Do wniosku przedstawia się następujące dokumenty:

- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

-oświadczenia dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

- w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa

-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- w przypadku cudzoziemców okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Do korzystania z uprawnień wynikających z posiadania KDR mają prawo członkowie rodziny wielodzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio

2) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

3) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub w szkole wyższej;

Dodatkowo dla mieszkańców województwa śląskiego !!!!!!!

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku przyjęto Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” stanowi on kontynuację działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn.
„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny.

Celem głównym Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny jest wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

-promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,

-zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

-wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług,

-zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,

-promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych. Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Programu zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym na podstawie dokumentu legitymacyjnego tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny.

Aktualna oferta ulg i uprawnień publikowana jest na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl
Do programu systematycznie zapraszani są nowi partnerzy – przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Miejsca, w których można skorzystać ze zniżek oznaczone są hasłem:                        
„TU REALIZUJEMY PROJEKT „ŚLĄSKIE DLA RODZINY- KARTA DUŻEJ RODZINY”       

        
oraz „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.


Od początku trwania programu tj. od 16 czerwca 2014r. do dnia 31.12.2018r.
w Gminie Wilkowice zostało przyznanych 878 sztuk tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 102 sztuki Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.