Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Kto może otrzymać  stypendium szkolne?
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota  528,00 zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
Dz. U. z 2018 poz.1358).  
Wójt Gminy Wilkowice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów można pobrać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Wilkowicach ul. Parkowa 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500;;
ze strony internetowej GOPS Wilkowice.
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 biuro 101
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

 

pobierz wniosek