Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Informacja dla osób którym przysługuje pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Wilkowicach informuje mieszkańców gminy Wilkowice uprawnionych do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, że wnioski o w/w pomoc będą wydawane oraz będzie można je składać wraz z kompletem dokumentów od 01-09-2017r. do 15-09-2017r. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy Wilkowice.

pobierz wniosek

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, to wsparcie dla uczniów, której celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, a także umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.


Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, uprawniający do stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty netto 514,00 zł.
Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o sypendium szkolne, stosuje się zasady określone w art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – o wysokości dochodów członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
o wysokości wynagrodzenia za pracę (zaświadczenie od pracodawcy)
o wielkości gospodarstwa rolnego (decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok poprzedni)
o wysokości rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych (zaświadczenie ZUS o wysokości pobranego świadczenia)
o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni oraz o formie prowadzenia działalności gospodarczej)
o wysokości dochodów z pracy dorywczej (oświadczenie)
Innymi dokumentami, które należy do wniosku dołączyć są:
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia
w przypadku występowania w rodzinie niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności
w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarskie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy należy składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w biurze nr 300 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego.